نانوریباندینگ یک روش نوین برای صافی و احیای موهاست ، عملکرد این روش بین کراتین مو و ریباندینگ است. ولی مناسب برای موهای رنگ و دکلره شده و آسیب دیده است. مواد مورد استفاده در این روش از صافی دائمی تحت فرمولاسیون نانو است و به مو هیچ آسیبی وارد نمی کند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با منکراتینه مو چیست؟