بوتاکس مو یک درمان مویی است که به حذف وزی مو کمک می کند، بوتاکس مو یک درمان شیمیایی نیست بلکه یک درمان نرم کنندگی عمیق است که به بازسازی مو شما کمک می کند، با استفاده از مواد اولیه ای مثل پروتئین ها، آمینواسیدها، ویتامین ها و لیپیدها و مجموعه ای از کلاژن ها که بوتاکس را یک درمان می کند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با من